Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Women in medicine : an encyclopedia
Tác giả: Laura Lynn Windsor
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.820922
 
Gadgets and necessities
Tác giả: Pauline Webb
Xuất bản: : ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  683.8
 
Addiction : a reference encyclopedia
Tác giả: Howard Padwa, Jacob Cunningham
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Abcclio, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8600973
 
Encyclopedia of cryptology
Tác giả: David E Newton
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  652.8
 
Encyclopedia of Native American healing
Tác giả: William S Lyon
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.88208997
 
Health and wellness in the Renaissance and Enlightenment
Tác giả: Joseph Patrick Byrne
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an imprint of ABCCLIO LLC, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Yes, you're a leader! : a practical guide to leadership for real people
Tác giả: John C Kunich, Richard I Lester
Xuất bản: Santa Barbara California: Praeger An Imprint of ABCCLIO LLC, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4/092
 
The 50 healthiest habits and lifestyle changes
Tác giả: Myrna Chandler Goldstein, Mark A Goldstein
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an Imprint of ABCCLIO LLC, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
1

Truy cập nhanh danh mục