Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-19 trong số 19 kết quả
Musing : sonnets
Tác giả: Jonathan Locke Hart
Xuất bản: Edmonton Alta: AU Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
Zeus and the giant iced tea : poems
Tác giả: Leopold McGinnis
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
Roy & me : this is not a memoir
Tác giả: Maurice Yacowar
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The kindness colder than the elements : poems
Tác giả: Charles Noble
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 
Kiyâm : poems
Tác giả: Naomi L McIlwraith, Naomi L McIlwraith
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.6
 
The metabolism of desire : the poetry of Guido Cavalcanti
Tác giả: Guido Cavalcanti, Guido Cavalcanti, David R SlavittDavid R Slavitt
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  851.1
 
Sociocultural systems : principles of structure and change
Tác giả: Frank W Elwell
Xuất bản: Edmonton: Au Press, c2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Game-day gangsters : crime and deviance in Canadian football
Tác giả: Curtis Fogel
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.332
 
Windfall apples : tanka and kyoka
Tác giả: Richard Stevenson
Xuất bản: Edmonton: AU Press Athabasca University, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.54
 

Truy cập nhanh danh mục