Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Tác giả: Mehdi Khosrowpour
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Advanced database query systems : techniques, applications and technologies
Tác giả: Zongmin Ma, Li Yan
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Multimedia forensics and security
Tác giả: Chang-Tsun Li
Xuất bản: Hershey: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Advanced pattern recognition technologies with applications to biometrics [electronic resource]
Tác giả: David Zhang
Xuất bản: Hershey: Medical Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Distributed artificial intelligence [electronic resource] : agent technology and collaborative applications
Tác giả: Vijayan Sugumaran
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Encyclopedia of data warehousing and mining [electronic resource]
Tác giả: John Wang
Xuất bản: Hershey: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Advances in enterprise information technology security
Tác giả: Francine Herrmann, Djamel Khadraoui
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Encyclopedia of artificial intelligence
Tác giả: Julian Dorado, Alejandro Pazos Sierra, Juan Ramon Rabunal
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.303
 
Web technologies : concepts, methodologies, tools and applications
Tác giả: Arthur Tatnall
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Collaborative computer security and trust management
Tác giả: Jean-Marc Seigneur, Adam Slagell
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục