Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Advanced pattern recognition technologies with applications to biometrics [electronic resource]
Tác giả: David Zhang
Xuất bản: Hershey: Medical Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Handbook of computer vision algorithms in image algebra
Tác giả: G X Ritter, Joseph N Wilson
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Behavioral biometrics for human identification : intelligent applications
Tác giả: Xin Geng, Liang Wang
Xuất bản: Hershey PA: Medical Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
VoiceXML 2.0 developer's guide [electronic resource] : building professional voice-enabled applications with JSP, ASP, &...
Tác giả:
Xuất bản: Boulder Colo: netLibrary, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Biometrics for dummies(r)
Tác giả: Peter Gregory, Michael A Simon
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Pattern matching algorithms
Tác giả: Alberto Apostolico, Zvi Galil
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Vision systems [electronic resource] : segmentation and pattern recognition
Tác giả: Ashish Dutta, Goro Obinata
Xuất bản: Vienna: ITech Education and Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Artificial intelligence for maximizing content based image retrieval [electronic resource]
Tác giả: Zongmin Ma
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Statistical pattern recognition
Tác giả: A R Webb, Keith D Copsey
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
Advances in biometrics for secure human authentication and recognition
Tác giả: Phalguni Gupta, Dakshina Ranjan Kisku, Jamuna Kanta Sing
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục