Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 3867 kết quả
Wiley encyclopedia of chemical biology [electronic resource]
Tác giả: Begley Tadhg P
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.03
 
QuickBooks 2005 Bible : Desktop Edition (Bible (Wiley))
Tác giả: Welytok Gilbert
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.9042029
 
Anxiety Disorders : Wiley concise guides to mental health
Tác giả: Larina Kase, Deborah Roth Ledley
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.85
 
Wiley GAAP codification enhanced elektronisk ressurs
Tác giả: Barry Jay Epstein, Steven M Bragg, Ralph Nach
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.021873
 
Java for dummies (a Wiley Brand) : elearning kit
Tác giả: John Paul Mueller
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
iPhone all in one for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Joe Hutsko, Barbara Boyd
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Kindle fire HDX for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Nancy C Muir
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Samsung galaxy note 3 for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.165
 
Samsung galaxy tabs for dummies (a Wiley Brand)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: New Jersey: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.1675
 
Wiley revenue recognition : understanding and implementing the new standard
Tác giả: Joanne M Flood
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73063
 

Truy cập nhanh danh mục