Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-50 trong số 323 kết quả
US anti-tank artillery 1941-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18518
 
Apache AH-64 Boeing (McDonnell Douglas) 1976-2005
Tác giả: Chris Bishop, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.746047
 
US submarines 1941-45
Tác giả: Jim Christley, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54510973
 
Landing ship, tank (LST) 1942-2002
Tác giả: Gordon L Rottman, Pe Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.82560904
 
Stryker combat vehicles
Tác giả: Gordon L Rottman, Hugh Johnson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.740973
 
Bronze age war chariots
Tác giả: Nic Fields, Brian Delf
Xuất bản: Oxford New York: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8309013
 
Huey Cobra gunships
Tác giả: Chris Bishop, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.746047
 
Kingtiger : heavy tank, 1942-1945
Tác giả: H L Doyle, Thomas L Jentz, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.188
 
Waffen-SS soldier : 1940-45
Tác giả: Bruce Quarrie, Jeffrey Burn
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1993
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.541343
 
Sherman medium tank 1942-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.18830973
 

Truy cập nhanh danh mục