Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 148 kết quả
Red Hat Linux Fedora for dummies
Tác giả: Jon 'maddog' Hall, Paul G Sery
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  005.4
 
Essentials of treasury and cash management
Tác giả: Michele Allman-Ward, James Sagner
Xuất bản: NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.155
 
Implementing backup and recovery : the readiness guide for the enterprise
Tác giả: Chapa David A, Little David B
Xuất bản: NY: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.86
 
UML bible
Tác giả: Tom Pender
Xuất bản: NY: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.117
 
50 fast Final Cut Pro 3 techniques
Tác giả: Meehan Tim
Xuất bản: NY: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.593
 
Official Red Hat Linux user's guide
Tác giả: A Moore Sandra
Xuất bản: Indianapolis: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Professional Jakarta Struts
Tác giả: Richard Hightower, James Goodwill
Xuất bản: Indianapolis: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2762
 
Fighting spam for dummies
Tác giả: John R Levine, Margaret Levine Young
Xuất bản: NY: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.692
 
Professional ASP.NET 1.1
Tác giả: Richard Anderson, Brian Francis, Alex Homer, Rob Howard, Dave Sussman, Karli Watson
Xuất bản: Indianapolis: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (chm)
ddc:  005.276
 
HTML complete course
Tác giả: Donna L Baker
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.72
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục