Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 202 kết quả
Alaska for dummies
Tác giả: Charles P Wohlforth
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.9
 
Costa Rica for Dummies (Dummies Travel)
Tác giả: Eliot Greenspan
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.2
 
Google Earth for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: David A Crowder
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.2854678
 
Frommer's Thailand elektronisk ressurs
Tác giả: Ron Emmons, Charlotte Shalgosky
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.6910442
 
Frommer's Hawaii 2012 elektronisk ressurs
Tác giả: Jeanette Foster
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.69044
 
The unofficial guide to Las Vegas, 2012 elektronisk ressurs
Tác giả: Bob Sehlinger, Len Testa
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.931350434
 
Frommer's Walt Disney World & Orlando elektronisk ressurs. 2012
Tác giả: Laura Lea Miller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.59240464
 
Frommer's Paris day by day elektronisk ressurs
Tác giả: Anna E Brooke
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.4361048
 
Frommer's portable big island of Hawaii elektronisk ressurs
Tác giả: Jeanette Foster
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.6910442
 
Frommer's Bermuda 2012 elektronisk ressurs
Tác giả: Darwin Porter, Danforth Prince
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29904
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục