Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
California for dummies
Tác giả: Mary Herczog, Paula Tevis
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.940454
 
Maui for dummies
Tác giả: Cheryl Farr Leas
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.69210442
 
Frommer's Alaska cruises & ports of call 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Fran Wenograd Golden, Gene Sloan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.980452
 
Frommer's Cancun & the Yucatan 2012 elektronisk ressurs
Tác giả: David Baird, Shane Christensen, Christine Delsol, Maribeth Mellin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.26504842
 
Frommer's Central America elektronisk ressurs
Tác giả: Nicholas Gill
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.280454
 
Bahamas for dummies
Tác giả: Darwin Porter
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.29604
 
Walt disney world & orlando for dummies 2008
Tác giả: Laura Lea Miller
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.59240464
 
London for dummies
Tác giả: Donald Olson
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  914.210486
 
Boston for dummies, 4th edition
Tác giả: Marie Morris
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.44610444
 
New orleans for dummies
Tác giả: Julia Lane
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.63350464
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục