Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Design of offshore concrete structures elektronisk ressurs
Tác giả: O T Gudmestad, Ivar Holand, Erik Jensen
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Geological hazards : their assessment, avoidance and mitigation
Tác giả: F G Bell
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34
 
Design of offshore concrete structures
Tác giả: O T Gudmestad, Ivar Holand, Erik Jensen
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  627
 
Urban traffic pollution [electronic resource]
Tác giả: Dietrich Schwela, Olivier Zali
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Aluminium design and construction
Tác giả: John Dwight
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Write in style : a guide to good English elektronisk ressurs
Tác giả: Richard Palmer
Xuất bản: London: E FN Spon, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Crime prevention through housing design [electronic resource]
Tác giả: P Stollard
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.49
 
Healing the hospital environment : design, management, and maintenance of healthcare premises
Tác giả: Sarah Hosking, Liz Haggard
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Design for outdoor recreation [electronic resource]
Tác giả: Simon Bell
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1997
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  790
 
Building energy management systems elektronisk ressurs : applications to low energy HVAC and natural ventilation control
Tác giả: G J Levermore
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  696
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục