Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Supervision of Concrete Construction 2. [electronic resource]
Tác giả: J G Richardson
Xuất bản: London: Spon Press, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Supervision of Concrete Construction. [electronic resource]
Tác giả: JG Richardson
Xuất bản: London: Spon Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Vibration of Mindlin plates : programming the p-version Ritz Method
Tác giả: K M Liew
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Vibration of plates
Tác giả: Snehashish Chakraverty
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Plastic limit analysis of plates, shells, and disks
Tác giả: M A Save, Géry de Saxce, C E Massonnet, Géry de Saxce
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Thermo-dynamics of plates and shells
Tác giả: J Awrejcewicz, Anton Krysko, V A Krysʹko
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Structure and architecture
Tác giả: Angus J MacDonald
Xuất bản: Oxford: Architectural Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Concrete construction engineering handbook
Tác giả: Edward G Nawy
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Design of prestressed concrete
Tác giả: R I Gilbert, N C Mickleborough
Xuất bản: London Boston: Unwin Hyman, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
Foundation engineering handbook : design and construction with the 2006 international building code
Tác giả: Robert W Day
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục