Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 465 kết quả
Neuroscience : exploring the brain
Tác giả: Mark F Bear, Barry W Connors, Michael A Paradiso
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Kaplan's clinical hypertension
Tác giả: Norman M Kaplan, Joseph T Flynn, Ronald G Victor
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Taylor's handbook of clinical nursing skills
Tác giả: Pamela Lynn, Pamela Lynn
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Stoelting's handbook of pharmacology and physiology in anesthetic practice
Tác giả: Robert K Stoelting, Pamela Flood, James P Rathmell, Steven L Shafer
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.7
 
Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states
Tác giả: Carol Porth, Kathryn J Gaspard
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Lippincott illustrated reviews flash cards : biochemistry
Tác giả: Denise R Ferrier, Bradford A Jameson
Xuất bản: Place of publication not identified: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.39
 
Basic clinical neuroscience
Tác giả: Paul A Young, Daniel L Tolbert, Paul A Young, Paul H Young
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Lippincott illustrated reviews flash cards [flash card] : Physiology
Tác giả: Robin R Preston
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Pharmacology
Tác giả: Richard Finkel, Thomas A Panavelil, Karen Whalen
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
Dermatology for advanced practice clinicians
Tác giả: Margaret A Bobonich, Mary E Nolen
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục