Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The environment as hazard
Tác giả: Ian Burton, Robert W Kates, Gilbert F White
Xuất bản: Guilford Press: New York, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
The deluxe transitive vampire : the ultimate handbook of grammar for the innocent, the eager, and the doomed
Tác giả: Karen Elizabeth GordonKaren Elizabeth Gordon
Xuất bản: Pantheon Books: New York, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
The Beginning of Terror : A Psychological Study of Rainer Maria Rilke's Life and Work
Tác giả: David Kleinbard
Xuất bản: New York: New York University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.912
 
Can Unions Survive? : The Rejuvenation of the American Labor Movement
Tác giả: Charles B Craver
Xuất bản: New York: New York University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.880973
 
Charles Dickens and the Image of Women
Tác giả: David Holbrook
Xuất bản: New York: New York University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  823.8
 
Lover
Tác giả: Bertha Harris
Xuất bản: New York: New York University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.54
 
The Call of Earth
Tác giả: Flannery O'Connor, Flannery O'Connor cm
Xuất bản: : New York TOR 1994 c1993, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1

Truy cập nhanh danh mục