Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 37 kết quả
Posttranslational modifications of proteins : tools for functional proteomics
Tác giả: Christoph Kannicht
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
The neuronal environment : brain homeostasis in health and disease
Tác giả: Wolfgang Walz
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
In vitro mutagenesis protocols
Tác giả: Jeff Braman
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Calcium-binding protein protocols
Tác giả: Hans J Vogel
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.69
 
Transgenesis techniques : principles and protocols
Tác giả: Alan R Clarke
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
PCR mutation detection protocols
Tác giả: Ralph Rapley, Bimal D M Theophilus
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.5
 
Neural stem cells : methods and protocols
Tác giả: Paul R Sanberg, Juan Raymond Sanchez-Ramos, Tanja Zigova
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  573.8
 
The protein protocols handbook
Tác giả: John M Walker
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Introduction to proteomics : tools for the new biology
Tác giả: Daniel C Liebler
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Apoptosis techniques and protocols
Tác giả: Andréa LeBlanc
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.936
 

Truy cập nhanh danh mục