Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Computation engineering : applied automata theory and logic
Tác giả: Ganesh Gopalakrishnan
Xuất bản: New York: Springer, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.0151
 
Web and information security
Tác giả: Elena Ferrari, Bhavani M Thuraisingham
Xuất bản: Hershey PA: IRM Press, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
The pen makes a good sword : John Forsyth of the Mobile register
Tác giả: Lonnie A Burnett
Xuất bản: Tuscaloosa: University of Alabama Press, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
 
The state space method : generalizations and applications
Tác giả: Daniel Alpay, I Gohberg
Xuất bản: Basel Boston: Birkhauser Verlag, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.74
 
Enterprise Web services security
Tác giả: Rickland Hollar, Richard Murphy
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160297
 
PCs just the steps for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Docufictions : essays on the intersection of documentary and fictional filmmaking
Tác giả: Gary Don Rhodes, John Parris Springer
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.18
 
C in a nutshell
Tác giả: Peter Prinz, Tony Crawford
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Beginning database design
Tác giả: Gavin Powell
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục