Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Mobile application security
Tác giả: Himanshu Dwivedi, Chris Clark, David Thiel
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Network security auditing
Tác giả: Chris Jackson
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
CCNP routing and switching quick reference
Tác giả: Denise Donohue, Brent Stewart
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Irregularities and prediction of major disasters
Tác giả: Yi Lin, Shoucheng Ouyang
Xuất bản: Boca Raton: Auerbach Publications, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Noetics : the science of thinking and knowing
Tác giả: Lawrence Krader, Cyril Levitt
Xuất bản: New York: Peter Lang, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.1
 
Orthodox by design : Judaism, print politics, and the ArtScroll revolution
Tác giả: Jeremy Stolow
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.50973
 
Living with the Internet and online dangers
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: New York: Facts On File, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6780835
 
Hacking for dummies
Tác giả: Kevin Beaver
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Too much to know : managing scholarly information before the modern age
Tác giả: Ann Blair
Xuất bản: New Haven Conn: Yale University Press, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  039.71094
 
Core Animation : simplified animation techniques for Mac and iPhone development
Tác giả: Marcus Zarra, Matt Long
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, c2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục