Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
The method of moments in electromagnetics
Tác giả: Walton C Gibson
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.141015118
 
Supersymmetry in quantum and classical mechanics
Tác giả: B Bagchi
Xuất bản: Boca Raton Fla: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.725
 
The thermophysics of porous media
Tác giả: T J T Spanos
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
An introduction to cryptography
Tác giả: Richard A Mollin
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Time-series forecasting
Tác giả: Christopher Chatfield
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Radar systems analysis and design using Matlab
Tác giả: Bassem R Mahafza
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3848
 
Visualizing data patterns with micromaps
Tác giả: Daniel B Carr, Linda Williams Pickle
Xuất bản: Boca Raton FL: Chapman HallCRC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Graphs, Algorithms, and Optimization
Tác giả: Kocay William, Donald L Kreher
Xuất bản: : Chapman HallCRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Handbook of exact solutions for ordinary differential equations
Tác giả: A D Polianin, Valentin F Zaitsev
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  515.352
 
Combinatorics of permutations
Tác giả: Miklós Bóna
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục