Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 268 kết quả (0.2187462 giây)
McGraw-Hill encyclopedia of science & technology.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2007
Ký hiệu phân loại: 503
ISBN: 9780071441438 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The parent's guide to speech and language problems
Tác giả: Feit Debbie,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2007
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0071482458
Bộ sưu tập: Tham khảo
The cruising woman's advisor : how to prepare for the voyaging life
Tác giả: Jessie Diana,
Ký hiệu phân loại: 797.1082
ISBN: 0071485589 (pbk. : alk. paper)
Calculus.
Tác giả: Varberg Dale E,
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0131429248
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Fundamentals of general, organic, and biological chemistry
Tác giả: McMurry John,
Ký hiệu phân loại: 540
ISBN: 0131877488 (hbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Death of the Wehrmacht : the German campaigns of 1942
Thông tin xuất bản: Lawrence : University Press of Kansas , c2007
Ký hiệu phân loại: 940.541343
ISBN: 0700615318 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Softball : steps to success
Tác giả: Potter Diane L,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2007
Ký hiệu phân loại: 796.3578
ISBN: 0736059539 (soft cover)
Power eating
Tác giả: Kleiner Susan M,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2007
Ký hiệu phân loại: 613.2024796
ISBN: 0736066985 (soft)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Informal learning : rediscovering the natural pathways that inspire innovation and performance
Tác giả: Cross Jay,
Thông tin xuất bản: San Francisco : PfeifferWiley , c2007
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0787981699 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ukraine
Thông tin xuất bản: New York : Chelsea House , c2007
Ký hiệu phân loại: 947.7
ISBN: 0791092070
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục