Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 311 kết quả
Handbook of research on techno-entrepreneurship
Tác giả: Franc Thérin
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, c2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
McGraw-Hill encyclopedia of science & technology
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
The parent's guide to speech and language problems
Tác giả: Debbie Feit, Heidi M Feldman
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9
 
The cruising woman's advisor : how to prepare for the voyaging life
Tác giả: Diana Jessie
Xuất bản: Camden Me: International MarineMcGrawHill, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  797.1082
 
Calculus
Tác giả: Dale E Varberg, Edwin J Purcell, Steven E Rigdon
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Fundamentals of general, organic, and biological chemistry
Tác giả: John McMurry, David Stephen Ballantine, Mary E Castellion
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Death of the Wehrmacht : the German campaigns of 1942
Tác giả: Robert Michael Citino
Xuất bản: Lawrence: University Press of Kansas, c2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.541343
 
Softball : steps to success
Tác giả: Diane L Potter, Lynn V Johnson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.3578
 
Power eating
Tác giả: Susan M Kleiner, Maggie Greenwood-Robinson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2024796
 
Informal learning : rediscovering the natural pathways that inspire innovation and performance
Tác giả: Jay Cross
Xuất bản: San Francisco: PfeifferWiley, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục