Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Accuracy and stability of numerical algorithms
Tác giả: Nicholas J Higham
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.4285
 
An introduction to genetic algorithms
Tác giả: Melanie Mitchell
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575
 
Constrained clustering : advances in algorithms, theory, and applications
Tác giả: Sugato Basu, Ian Davidson, Kiri Lou Wagstaff
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Encyclopedia of Algorithms [electronic resource]
Tác giả: Ming-Yang Kao
Xuất bản: Boston MA: SpringerVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518.103
 
Topics in Matroid theory
Tác giả: Leonidas S Pitsoulis
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Autonomous search
Tác giả: Youssef Hamadi, Eric Monfroy, Saubion Frédéric
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.6
 
Geometric algebra : an algebraic system for computer games and animation
Tác giả: John Vince
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.57
 
Probability and statistics with reliability, queuing, and computer science applications
Tác giả: Kishor Shridharbhai Trivedi
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Evolutionary computation in gene regulatory network research
Tác giả: Hitoshi Iba, Nasimul Noman
Xuất bản: Malden MA: Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8650113
 
1

Truy cập nhanh danh mục