Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-28 trong số 28 kết quả
DB2 universal database v8 handbook for Windows, Unix, and Linux
Tác giả: Philip K Gunning
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 Information Integrator And Websphere Portal Server : A Synergistic Solution
Tác giả: Redbooks IBM
Xuất bản: : IBM, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  025.04
 
Reliability and performance with IBM DB2 analytics accelerator version 4.1
Tác giả: Paolo Bruni
Xuất bản: Poughkeepsie NY: IBM Corp International Technical Support Organization, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.75
 
Oracle to DB2 UDB conversion guide
Tác giả: Whei-Jen Chen
Xuất bản: USA: IBM, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
DB2 for x/OS version 8 DBA certification guide
Tác giả: Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 9 fundamentals certification study guide, first edition [electronic resource]
Tác giả: Roger E Sanders
Xuất bản: Lewisville Tex: MC Press Online, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
DB2 for z/OS and WebSphere integration for enterprise Java applications
Tác giả: Paolo Bruni
Xuất bản: Poughkeepsie NY: IBM Corp International Technical Support Organization, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Subsystem and transaction monitoring and tuning with DB2 11 for z/OS
Tác giả: Paolo Bruni
Xuất bản: Poughkeepsie NY: IBM Corp International Technical Support Organization, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 

Truy cập nhanh danh mục