Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Schaum's Outline of Fluid Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Merle C Potter, David Wiggert
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
A working guide to process equipment [electronic resource]
Tác giả: Norman P Lieberman
Xuất bản: Chicago Ill: McGrawHill Education LLC, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
Brilliant coaching : how to be a brilliant coach in your workplace
Tác giả: Julie Starr
Xuất bản: United Kingdom New York: Pearson Education Limited, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Holistic Engineering Education [electronic resource] : Beyond Technology
Tác giả: Domenico Grasso, Melody Brown Burkins
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
The emotion regulation skills system for cognitively challenged clients : a DBT-informed approach
Tác giả: Julie F Brown
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891425
 
The emotion regulation skills system for cognitively challenged clients : a DBT-informed approach
Tác giả: Julie F Brown
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891425
 
DBT skills in schools : skills training for emotional problem solving for adolescents (DBT STEPS-A)
Tác giả: James J Mazza
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89142
 
1

Truy cập nhanh danh mục