Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Handbook of Chemical Processing Equipment
Tác giả: Nicholas P Cheremisinoff
Xuất bản: Boston: Butterworth Heinemann, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.283
 
Process Engineering Equipment Handbook - Part 1
Tác giả: Claire Soares
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.283
 
Process engineering equipment handbook
Tác giả: Claire Soares
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
Cơ sở thiết kế, chế tạo thiết bị trong công nghệ sản xuất và môi trường
Tác giả: Lý Ngọc Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.283
 
A working guide to process equipment [electronic resource]
Tác giả: Norman P Lieberman
Xuất bản: Chicago Ill: McGrawHill Education LLC, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
Chemical Sensors and Biosensors for Medical and Biological Applications
Tác giả: Ursula ESpichiger-Keller
Xuất bản: New York: WileyVCH, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
Process engineering equipment handbook
Tác giả: Claire Soares
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
2010 Ceramics, Solid State Studies in Gordon Research Conference [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2010
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  660.283
 
Analytical instrumentation
Tác giả: L Rhodes, R E Sherman
Xuất bản: Research Triangle Park NC: Instrument Society of America, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
1

Truy cập nhanh danh mục