Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
How to Teach English
Tác giả: Jeremy Harmer
Xuất bản: : Pearson Education Limited, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24071
 
Embedded C
Tác giả: Michael J Pont
Xuất bản: London: Pearson Education Limited, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Cambridge English Advanced : Practice tests plus 2 with key
Tác giả: Kenny Nick, Newbroook Jacky
Xuất bản: England: Pearson Education Limited, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  428
 
Social research methods : qualitative and quantitative approaches
Tác giả: William Lawrence Neuman
Xuất bản: England: Pearson Education Limited, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.072
 
Essential organic chemistry
Tác giả: Paula Yurkanis Bruice
Xuất bản: London: Pearson Education Limited, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Evolutionary psychology : the new science of the mind
Tác giả: David M Buss
Xuất bản: London: Pearson Education Limited, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.7
 
Statistics for the behavioral and social sciences
Tác giả: Arthur Aron, Elliot J Coups, Elaine Aron
Xuất bản: England: Pearson Education Limited, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.15195
 
The cosmic perspective
Tác giả: Jeffrey O Bennett, M Donahue, Nicholas Schneider, Mark Voit
Xuất bản: Harlow Essex: Pearson Education Limited, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Economics for manager
Tác giả: Paul G Farnham
Xuất bản: England: Pearson Education Limited, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.024658
 
Management and Organisational Behaviour
Tác giả: Laurie J Mullins, Gill Christy
Xuất bản: England: Pearson Education Limited, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục