Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 242 kết quả
The cry was unity : communists and African Americans, 1917-36
Tác giả: Mark I Solomon
Xuất bản: Jackson: University Press of Mississippi, c1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
That the blood stay pure : African Americans, Native Americans, and the predicament of race and identity in Virginia
Tác giả: Arica L Coleman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.8009755
 
African Americans and the Color Line in Ohio, 1915-1930
Tác giả: William Wayne Giffin
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.896
 
African Americans during the Civil War
Tác giả: Deborah H DeFord
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7415
 
A Little More Freedom African Americans Enter the Urban Midwest, 1860-1930
Tác giả: Jack S Blocker
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  977.0496073
 
Race for sanctions : African Americans against apartheid, 1946-1994
Tác giả: Francis Njubi Nesbitt
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, c2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
The Shifting Grounds Of Race [Book :] black and Japanese Americans in the making of multiethnic Los Angeles
Tác giả: Scott Kurashige
Xuất bản: Princeton NJ Woodstock: Princeton University Press, c2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
The souls of Black folk [electronic resource]
Tác giả: W E B Du Bois, Brent Hayes Edwards
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973
 
We could not fail : the first African Americans in the Space Program
Tác giả: Richard Paul, Steven Moss
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
The African American experience : an historiographical and bibliographical guide
Tác giả: Arvarh E Strickland, Robert E Weems
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.0496073
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục