Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 169 kết quả
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.024
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02433
 
Contemporary Logistics
Tác giả: Paul Regis Murphy, A Michael Knemeyer
Xuất bản: London: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
How to solve problems and make brilliant decisions : creative thinking skills that really work
Tác giả: Richard Hall
Xuất bản: Harlow England: Pearson Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.403
 
Understanding business
Tác giả: William G Nickels, James M McHugh, Susan M McHugh
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Business : a changing world
Tác giả: O C Ferrell, Linda Ferrell, Geoffrey A Hirt
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage : concepts
Tác giả: Arthur A Thompson
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
Microsoft Office 2013 : ProjectLearn
Tác giả: Glen J Coulthard
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Microsoft Office 2013 : Project Learn
Tác giả: Glen J Coulthard
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Annual editions : Business Ethics 07/08
Tác giả: John E RichardsonJohn E Richardson
Xuất bản: New York: McGraw Hill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục