Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 125 kết quả
Secrets of spectacular chess
Tác giả: Jonathan Levitt, David Friedgood
Xuất bản: London Guilford Conn: Gloucester PublishersEveryman Chess Distributed in North America by the Globe Peguot Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Chess for dummies
Tác giả: James Eade
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1
 
Chess for dummies
Tác giả: James Eade
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Kasparov teaches chess
Tác giả: G K Kasparov
Xuất bản: London: BT Batsford, 1987
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Learn from your chess mistakes
Tác giả: Chris Baker
Xuất bản: London: Batsford, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Logical chess : move by move
Tác giả: Irving Chernev
Xuất bản: London: BT Batsford Ltd, c1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1
 
Improve your chess in 7 days
Tác giả: Gary Lane
Xuất bản: London: Batsford, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Chess success : planning after the opening
Tác giả: Neil McDonald
Xuất bản: London: Batsford, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Dynamic chess strategy
Tác giả: Mihai Suba
Xuất bản: Oxford New York New York NY: Pergamon Chess Distributed in the US and Canada by Macmillan Pub Co, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
Josh Waitzkin's attacking chess : aggressive strategies and inside moves from the U.S. Junior Chess Champion
Tác giả: Josh Waitzkin, Fred Waitzkin
Xuất bản: New York: Simon Schuster, c1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục