Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Electrodynamics of solids : optical properties of electrons in matter
Tác giả: Martin Dressel, Georg Grüner
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.412
 
Electromagnetic, mechanical, and transport properties of composite materials
Tác giả: Rajinder Pal
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group CRC Press is an imprint of the Taylor Francis Group an informa business, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Theory of magnetoelectric properties of 2D systems
Tác giả: Szu-Chao Chen, Chiun-Yan Lin, Ming-Fa Lin, Jhao-Ying Wu
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  546.681
 
Optical properties of graphene in magnetic and electric fields
Tác giả: Chiun-Yan Lin, Thi-Nga Do, Yao-Kung Huang, Ming-Fa Li
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  546.681
 
Electrical conduction in graphene and nanotubes
Tác giả: Shigeji Fujita, Akira Suzuki
Xuất bản: Germany: WileyVCH Verlag GmbH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.681
 
Semiconductor nanowires : materials, synthesis, characterization and applications
Tác giả: J Arbiol
Xuất bản: Boston MA: Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Ad-hoc networks : fundamental properties and network topologies
Tác giả: Ramin Hekmat
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38215
 
The chemistry of printing inks and their electronics and medical applications
Tác giả: Johannes Karl Fink
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.5
 
Electronic processes in organic crystals and polymers
Tác giả: Martin PopeCharles E Swenberg, Martin Pope
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.4
 
Charge transport in disordered solids with applications in electronics
Tác giả: Sergei Baranovski
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục