Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 123 kết quả
The trendmakers : behind the scenes of the global fashion industry
Tác giả: Jenny Lantz
Xuất bản: London UK New York: Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4774692
 
Personal style blogs : appearances that fascinate
Tác giả: Rosie Findlay
Xuất bản: Bristol UK: Intellect, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06674692
 
Fashion : a very short introduction
Tác giả: Rebecca Arnold
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  391
 
Fashion marketing
Tác giả: Mike Easey
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.920688
 
Fashion artist : drawing techniques to portfolio presentation
Tác giả: Sandra Burke
Xuất bản: Ringwood: Burke Pub, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Fashion and Postcolonial Critique
Tác giả: Elke Gaugele, Elke Gaugele, Monica Titton, Monica Titton
Xuất bản: Berlin: Sternberg Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Construction
Tác giả: Anette Fischer
Xuất bản: Lausanne Worthing: AVA Academia, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.9
 
Fashion drawing for dummies
Tác giả: Lisa Smith Arnold, Marianne Egan
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.672
 
Key concepts for the fashion industry
Tác giả: Andrew Hinchcliffe Reilly
Xuất bản: London New York: Bloomsbury, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
Form, fit, and fashion : all the details fashion designers need to know but can never find
Tác giả: Jay Calderin
Xuất bản: Beverly Mass: Rockport Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  746.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục