Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 272 kết quả
And Horns on the Toads
Tác giả:
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 1959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Folklore : an encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art
Tác giả: Thomas A Green
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.03
 
The meaning of herbs : myth, language & lore
Tác giả: Gretchen Scoble, Ann Field
Xuất bản: San Francisco: Chronicle Books, c2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.368
 
From game to war and other psychoanalytic essays on folklore
Tác giả: Alan Dundes
Xuất bản: Lexington Kentucky: The University Press of Kentucky, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.019
 
Cunningham's encyclopedia of crystal, gem & metal magic
Tác giả: Scott Cunningham
Xuất bản: St Paul MN USA: Llewellyn Publications, 1988
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133
 
Vampires, burial, and death : folklore and reality
Tác giả: Paul Barber
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 1988
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
A dictionary of English folklore
Tác giả: Jacqueline Simpson, Stephen Roud
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.094203
 
And Horns on the Toads
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
Coffee in the Gourd
Tác giả: J Frank Dobie
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  398.09764
 
The Family Saga
Tác giả:
Xuất bản: sl: University of North Texas Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  920.0764
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục