Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 111 kết quả
Nutritional Habits and Interventions in Childhood
Tác giả: Silvia Scaglioni, Valentina De Cosmi, Valentina De Cosmi, Alessandra Mazzocchi, Alessandra Mazzocchi, Silvia Scaglioni
Xuất bản: : MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Dietary Habits, Beneficial Exercise and Chronic Diseases Latest Advances and Prospects
Tác giả: Panagiota Mitrou, Panagiota Mitrou
Xuất bản: Basel: , 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The omnivore's dilemma : a natural history of four meals
Tác giả: Michael Pollan
Xuất bản: New York: Penguin Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Food rules : an eater's manual
Tác giả: Michael Pollan
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.2
 
Encyclopedia of food and culture
Tác giả: Solomon H Katz, William Woys Weaver
Xuất bản: New York: Scribner, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394
 
Reimagining marginalized foods : global processes, local places
Tác giả: Elizabeth Finnis
Xuất bản: Tucson: The University of Arizona Press, c2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12
 
Food of the World
Tác giả: Felecia Hyde
Xuất bản: Delhi: Global Medi, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5946
 
Food cultures of the world encyclopedia [electronic resource]
Tác giả: Ken Albala
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12003
 
Food in the ancient world elektronisk ressurs
Tác giả: Joan P Alcock
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12093
 
The prehistory of food : appetites for change
Tác giả: Chris Gosden, Jon G Hather
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục