Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 147 kết quả
Italia : civiltá e cultura
Tác giả: Paola Lorenzi, Luisetta Elia Chomel
Xuất bản: Lanham Md: University Press of America, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.45
 
Italian medieval armies, 1300-1500
Tác giả: David Nicolle
Xuất bản: London: Osprey, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Italian Renaissance courts : art, pleasure and power
Tác giả: Alison Cole
Xuất bản: London: Laurence King Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  945.09
 
The Venetian Empire, 1200-1670
Tác giả: David Nicolle, Christopher Rothero
Xuất bản: London: Osprey Pub, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  945
 
Firstborn of Venice Vicenza in the Early Renaissance State
Tác giả: James S Grubb
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1988
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  945.31
 
As if God existed : religion and liberty in the history of Italy
Tác giả: Maurizio Viroli, Maurizio Viroli
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, c2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.945011
 
Crime and justice in late medieval Italy
Tác giả: Trevor Dean
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.109450902
 
A companion to Italian cinema
Tác giả: Frank Burke
Xuất bản: Chichester West Sussex England Malden MA: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.430945
 
The art of partimento : history, theory, and practice
Tác giả: Giorgio Sanguinetti
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.4
 
Politics of the Sword Dueling, Honor, and Masculinity in Modern Italy
Tác giả: Steven C Hughes
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  945.091
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục