Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The elements of artificial intelligence : an introduction using LISP
Tác giả: S Tanimoto
Xuất bản: Rockville MD: Computer Science Press, 1987
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Common Lisp : the language
Tác giả: Guy L Steele
Xuất bản: Bedford Mass: Digital Press, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Structure and interpretation of computer programs
Tác giả: Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, Julie Sussman
Xuất bản: Cambridge Mass New York: MIT Press McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Land of Lisp : learn to program in Lisp, one game at a time!
Tác giả: Conrad Barski
Xuất bản: San Francisco CA: No Starch Press Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
RLISP '88 : an evolutionary approach to program design and reuse
Tác giả: Jed Marti
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
ANSI Common Lisp
Tác giả: Paul Graham
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Common LISP : a gentle introduction to symbolic computation
Tác giả: David S Touretzky
Xuất bản: Redwood City Calif: BenjaminCummings Pub, 1990
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Practical Common Lisp
Tác giả: Peter Seibel
Xuất bản: New York: Apress, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Performance and evaluation of Lisp systems
Tác giả: Richard P Gabriel
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1985
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.133
 
The little prover
Tác giả: Daniel P Friedman, Carl Eastlund
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  511.36028563
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục