Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 174 kết quả
The handbook of second language acquisition
Tác giả: Catherine Doughty, Michael H Long
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Introducing second language acquisition
Tác giả: Muriel Saville-Troike
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.93
 
A computational model of first language acquisition
Tác giả: Nobuo Satake
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  401.930285
 
An introduction to second language acquisition research
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Michael H Long
Xuất bản: London New York: Longman, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Theories in second language acquisition : an introduction
Tác giả: Bill VanPatten, Jessica Williams
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
Second language acquisition : an introductory course
Tác giả: Susan M Gass, Larry Selinker
Xuất bản: New York: RoutledgeTaylor and Francis Group, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The acquisition of Japanese as a second language
Tác giả: Kazue Kanno
Xuất bản: Philadelphia PA: J Benjamins Pub, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.68007
 
Journal of Second and Multiple Language Acquisition
Tác giả:
Xuất bản: : Scienceres Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Third language acquisition in adulthood
Tác giả: Jennifer Cabrelli Amaro, Suzanne Flynn, Jason Rothman
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  404.2
 
Frontiers in the Acquisition of Literacy
Tác giả: Claire M Fletcher-Flinn
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục