Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Investigative Magnetic Resonance Imaging
Tác giả:
Xuất bản: : Korean Society of Magnetic Resonance in Medicine, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Magnetic resonance imaging in tissue engineering
Tác giả: Mrignayani Kotecha, Richard L Magin, Jeremy J Mao
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07548
 
Magnetic resonance imaging of the brain and spine
Tác giả: Scott W Atlas
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Magnetic Resonance
Tác giả:
Xuất bản: : Copernicus Publications, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Magnetic resonance imaging in movement disorders : a guide for clinicians and scientists
Tác giả: Alain Dagher, Paul J Tuite
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8307548
 
Principles of magnetic resonance imaging : a signal processing perspective
Tác giả: Zhi-Pei Liang, Paul C Lauterbur
Xuất bản: Bellingham Wash: SPIE Optical Engineering Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.07548
 
Clinical 3 T magnetic resonance [electronic resource]
Tác giả: Val M Runge
Xuất bản: New York: Thieme Medical Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07548
 
Magnetic resonance imaging in movement disorders : a guide for clinicians and scientists
Tác giả: Paul Tuite, Alai Dagher
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8307548
 
Magnetic resonance imaging in movement disorders : a guide for clinicians and scientists
Tác giả: Alai Dagher, Paul Tuite
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  390
 
Magnetic resonance imaging in orthopaedics and sports medicine
Tác giả: David W Stoller, David W Stoller
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục