Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 212 kết quả
Excel 2013 for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Excel 2003 bible
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: kd: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Simply Excel 2010
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Excel hacks
Tác giả: David E Hawley, Raina Hawley
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
Beginning Pivot Tables in Excel 2007
Tác giả: Debra Dalgleish
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Excel 2003 bible [electronic resource]
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Excel 2010 just the steps for dummies
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
Microsoft Office Excel 2007 for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Excel quick
Tác giả: Gaylord N Smith
Xuất bản: Mason OH: Thomson SouthWestern, 2008
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Data analysis with Microsoft Excel
Tác giả: Kenneth N Berk, Patrick Carey
Xuất bản: Southbank Australia Boston MA: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục