Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Origins of objectivity
Tác giả: Tyler Burge
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  121.4
 
Econospinning : How to Read Between the Lines When the Media Manipulate the Numbers
Tác giả: Gene Epstein
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Reality, representation, and projection
Tác giả: John Haldane, Crispin Wright
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  149.2
 
Doing news framing analysis : empirical and theoretical perspectives
Tác giả: Paul D'Angelo, Jim A Kuypers
Xuất bản: New York: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Conflict in the archaeology of living traditions
Tác giả: Robert Layton
Xuất bản: London Boston: Unwin Hyman, 1989
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.1
 
Lawless Universe Science and the Hunt for Reality
Tác giả: Joe Rosen
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  501
 
South Park conservatives : the revolt against liberal media bias
Tác giả: Brian C Anderson
Xuất bản: Washington DC Lanham MD: Regnery Pub Distributed by National Book Network, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Partisan journalism : a history of media bias in the United States
Tác giả: Jim A Kuypers
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230973
 
You are being lied to : the disinformation guide to media distortion, historical whitewashes and cultural myths
Tác giả: Russell Kick
Xuất bản: New York: The Disinformation Company, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
Blaming the victim : how global journalism fails those in poverty
Tác giả: Jairo Lugo-Ocando
Xuất bản: London: Pluto Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục