Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 110 kết quả
Time machines
Tác giả: Peter Douglas Ward
Xuất bản: New York: Copernicus, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Paleontology : the record of life
Tác giả: Colin William Stearn, Robert Lynn Carroll
Xuất bản: New York: Wiley, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Fossils at a glance
Tác giả: Clare Milsom, Susan Rigby
Xuất bản: Oxford UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Dinosaur odyssey [electronic resource] : fossil threads in the web of life
Tác giả: Scott D Sampson
Xuất bản: Berkeley: University of California Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
The emergence of animals : the Cambrian breakthrough
Tác giả: Mark A McMenamin, Dianna L Schulte McMenamin
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Pleistocene mammals of Europe
Tác giả: Bj�orn Kurt�en
Xuất bản: New Brunswick NJ: AldineTransaction, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  569.094
 
The age of mammals : the Oligocene & Miocene epochs
Tác giả: Thom Holmes
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  569
 
Introduction to paleobiology and the fossil record
Tác giả: M J Benton, D A T Harper
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Genetics, paleontology, and macroevolution
Tác giả: Jeffrey S Levinton
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Holocene extinctions
Tác giả: Sam Turvey
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.84
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục