Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Printable solar cells
Tác giả: Nurdan Demirci Sankir, Mehmet Sankir
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Semiconductor materials for solar photovoltaic cells
Tác giả: M P Paranthaman, Raghu N Bhattacharya, W Wong-Ng
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Practical handbook of photovoltaics : fundamentals and applications
Tác giả: Luis Castañer, T Markvart
Xuất bản: New York: Elsevier Advanced Technology, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381542
 
Organic photovoltaics [electronic resource] : mechanism, materials, and devices
Tác giả: Niyazi Serdar Sariciftci, Sam-Shajing Sun
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381542
 
The impact of interfaces on the performance of organic photovoltaic cells
Tác giả: Roland Steim
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31244
 
Organic photovoltaics : materials, device physics, and manufacturing technologies
Tác giả: C J Brabec, Vladimir Dyakonov, Ullrich Scherf
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Nanotechnology for photovoltaics
Tác giả: Loucas Tsakalakos
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Photovoltaic solar energy generation
Tác giả: A Goetzberger, Volker U Hoffmann
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Materials challenges : inorganic photovoltaic solar energy
Tác giả: Stuart J C Irvine
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Photoelectrochemical solar conversion systems : molecular and electronic aspects
Tác giả: Muñoz Andrés G
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục