Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 405 kết quả
Understanding environmental pollution
Tác giả: Marquita K Hill
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73
 
Catalysis and Automotive Pollution Control IV. Vol.116
Tác giả: N Kruse, J-M Bastin, A Frennet
Xuất bản: Netherlands: Elsevier Science, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2528
 
Toxicants in terrestrial ecosystems : a guide for the analytical and environmental chemist
Tác giả: T R Crompton
Xuất bản: Berlin: SpringerVerlag, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Air quality : monitoring, measuring, and modelling environmental hazards
Tác giả: Marco Ragazzi
Xuất bản: Oakville ON Waretown NJ: Apple Academic Press CRC Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.739263223
 
Atmospheric Air Pollution and Monitoring
Tác giả: Abderrahim Lakhouit, Abderrahim Lakhouit
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Air Pollution : Monitoring, Modelling, Health and Control
Tác giả: Mukesh Khare, Mukesh Khare
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  326.0973
 
Indoor and Outdoor Air Pollution
Tác giả: José Orosa, José Orosa
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Environmental Contamination
Tác giả: Jatin Kumar Srivastava, Jatin Kumar Srivastava
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  170
 
Air Quality
Tác giả: Ashok Kumar, Ashok Kumar
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  613.85
 
Monitoring, Control and Effects of Air Pollution
Tác giả: Andrzej G Chmielewski, Andrzej G Chmielewski
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục