Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
The world health report 2008 [electronic resource] : primary health care : now more than ever
Tác giả: W van Lerberghe
Xuất bản: Geneva Switzerland: World Health Organization, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Pocket primary care
Tác giả: Curtis Chong, Meghan Kiefer
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care
Tác giả:
Xuất bản: Geneva: World Health Organization, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.788
 
Journal of Public Health and Primary Care
Tác giả:
Xuất bản: : Wolters Kluwer Medknow Publications, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Primary Health Care
Tác giả:
Xuất bản: : CSIRO Publishing, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Primary Health Care Research and Development
Tác giả:
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Essential primary care
Tác giả: Andrew Blythe, Jessica Buchan
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1071422
 
Women's health in mid-life : a primary care guide
Tác giả: Jo Ann Rosenfeld
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.04244
 
Achieving Health for All Primary Health Care in Action
Tác giả: David Bishai, Meike Schleiff
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Scandinavian Journal of Primary Health Care
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục