Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 195 kết quả
Journal of Engineering Research - Egypt
Tác giả:
Xuất bản: : Faculty of engineering Tanta University, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Engineering, Project, and Production Management
Tác giả:
Xuất bản: : Engineering Project and Production Management EPPM, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Известия высших учебных заведений: Проблемы энергетики
Tác giả:
Xuất bản: : Kazan State Power Engineering University, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Otopro
Tác giả:
Xuất bản: : Mechanical Engineering Department Universitas Negeri Surabaya, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Manufacturing engineering handbook
Tác giả: Hwaiyu Geng
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Search Algorithms for Engineering Optimization
Tác giả: Taufik Abrão, Taufik Abrão
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  428.6
 
Production systems engineering : cost and performance optimization
Tác giả: Richard E Gustavson
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Precision engineering
Tác giả: V C Venkatesh, Sudin Izman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0045
 
Energy production systems engineering
Tác giả: Thomas H Blair
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3121
 
Production Engineering and Robust Control
Tác giả: Majid Tolouei-Rad, Pengzhong Li, Pengzhong Li, Liang Luo, Liang Luo, Majid Tolouei-Rad
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục