Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Sadistic killers : profiles of pathological predators elektronisk ressurs
Tác giả: Carol Anne Davis
Xuất bản: Chichester: Summersdale, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.15230922
 
Adult psychopathology and diagnosis
Tác giả: Deborah C Beidel, B Christopher Frueh, Michel Hersen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Abnormal psychology
Tác giả: Ann M Kring, Gerald C Davison, Sheri L Johnson, John M Neale
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Abnormal psychology
Tác giả: Ann M Kring, Gerald C Davison, Sheri L Johnson, John M Neale
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Abnormal and clinical psychology : an introductory textbook
Tác giả: Paul Bennett
Xuất bản: Maidenhead: Open University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Eccentric and bizarre behaviors
Tác giả: Louis R Franzini, John M Grossberg
Xuất bản: New York: Wiley, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.89
 
Case analyses for abnormal psychology : learning to look beyond the symptoms
Tác giả: Randall E Osborne, Joan Lafuze, David V Perkins
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
A metaphysics of psychopathology
Tác giả: Peter Zachar
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Intra- and Inter-individual Variability of Executive Functions: Determinant and Modulating Factors in Healthy and Pathological Conditions
Tác giả: Sarah E MacPherson, Celine R Gillebert, Celine R Gillebert, Sarah E MacPherson, Gail A Robinson, Gail A Robinson, Antonino Vallesi, Antonino Vallesi
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Serial Killers - Philosophy for Everyone : being and killing
Tác giả: S Waller
Xuất bản: Malden: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  364.15232
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục