Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 230 kết quả
Python for software design : how to think like a computer scientist
Tác giả: Allen Downey
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Programming computer vision with Python
Tác giả: Jan Erik Solem
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  005.3
 
Natural language processing with Python
Tác giả: Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper
Xuất bản: Sebastopol CA Cambridge Mass: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Practical programming : an introduction to computer science using Python
Tác giả: Jennifer Campbell
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Invent your own computer games with Python
Tác giả: Al Sweigart
Xuất bản: United States: Al Sweigart, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Blender 2.49 scripting [electronic resource] : extend the power and flexibility of Blender with the help of Python, a high-level, easy-to-learn scripting language
Tác giả: Michel Anders
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Open Source, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Python algorithms : mastering basic algorithms in the python language
Tác giả: Magnus Lie Hetland
Xuất bản: New York: Apress, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Invent Your Own Computer Games with Python Book 1
Tác giả: Al Sweigart
Xuất bản: : Albert Sweigart, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794
 
Programming computer vision with Python [electronic resource]
Tác giả: Jan Erik Solem
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Head first programming : [a learner's guide to programming using the Python language]
Tác giả: Paul Barry, David Griffiths
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục