Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Introduction to wireless sensor networks
Tác giả: Anna F�orster
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
Building wireless sensor networks
Tác giả: Robert Faludi
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Wireless Sensor Networks
Tác giả: Kazem Sohraby, Danie Minoli, Taieb Znati
Xuất bản: : Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  681.2
 
Wireless sensor networks
Tác giả: Ian Fuat Akyildiz, Mehmet Can Vuran
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.2
 
Wireless sensor networks
Tác giả: Ian Fuat Akyildiz, Mehmet Can Vuran
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.2
 
Security in sensor networks [electronic resource]
Tác giả: Yang Xiao
Xuất bản: Boca Raton FL: Auerbach Publications, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
Protocols and architectures for wireless sensor networks
Tác giả: Holger Karl, Andreas Willig
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  681.2
 
Application and multidisciplinary aspects of wireless sensor networks
Tác giả: Liljana GavrilovskaLiljana Gavrilovska
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Fundamentals of wireless sensor networks : theory and practice
Tác giả: Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  681
 
IET Networks
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục