Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 789 kết quả
The everything home storage solutions book
Tác giả: Iyna Bort Caruso
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  648
 
Hydrogen generation, storage, and utilization
Tác giả: Jin Z Zhang, Jinghong Li, Yat Li, Yiping Zhao
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyScience Wise Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.8
 
Evaluating Information Retrieval and Access Tasks [electronic resource] : NTCIR's Legacy of Research Impact
Tác giả: Noriko Kando, Douglas W Oard, Tetsuya Sakai
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025.04
 
Thermal food processing : new technologies and quality issues
Tác giả: Da-Wen Sun
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Memory systems : cache, DRAM, disk
Tác giả: Bruce L Jacob, Spencer W Ng, David T Wang
Xuất bản: San Francisco Calif Oxford: Morgan Kaufmann Elsevier Science distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.5
 
Chilled foods : a comprehensive guide
Tác giả: C Dennis, Michael Stringer
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Energy storage for power systems
Tác giả: A Ter-Gazarian
Xuất bản: Stevenage Harts UK: P Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Small space organizing [electronic resource] : a room-by-room guide to maximizing your space
Tác giả: Kathryn Bechen
Xuất bản: Grand Rapids Mich: Revell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  648
 
Guidelines for safe warehousing of chemicals [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Battery reference book [electronic resource]
Tác giả: T R Crompton
Xuất bản: Oxford England Boston: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31242
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục