Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Functional foods, ageing and degenerative disease
Tác giả: C Remacle, B Reusens
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.20846
 
Bioceramics and their clinical applications
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton: Woodhead Pub and Maney Pub on behalf of Institute of Materials Minerals Mining CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Proteins in food processing
Tác giả: Rickey Yoshio Yada
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0015
 
Functional foods : concept to product
Tác giả: Glenn R Gibson, Christine M Williams
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Yoghurt : science and technology
Tác giả: A Y Tamime, R K Robinson
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Artificial cells, cell engineering and therapy
Tác giả: S Prakash
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Pub CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: Victoriano Valpuesta
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Food processing technology : principles and practice
Tác giả: P Fellows
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Functional foods, cardiovascular disease, and diabetes
Tác giả: A Arnoldi
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục