Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 184 kết quả
System Analysis, Design, and Development
Tác giả: Wasson Charles S
Xuất bản: kd: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Essentials of systems analysis and design
Tác giả: Joseph S Valacich, Joey F George, Jeffrey A Hoffer
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
Systems analysis and design
Tác giả: Scott Tilley
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Rapid Contextual Design : A How-to Guide to Key Techniques for User-Centered Design
Tác giả: Karen Holtzblatt, Jessamyn Burns Wendell, Shelley Wood
Xuất bản: : Morgan Kaufmann, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Proceedings of the 21st Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design - FMCAD 2021
Tác giả: Ruzica Piskac, Ruzica Piskac, Michael Whalen, Michael Whalen
Xuất bản: Vienna: TU Wien Academic Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Systems analysis and design
Tác giả: Alan Dennis, Roberta M Roth, Barbara Haley Wixom
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.2
 
The Automotive Body. Vol.II, System Design
Tác giả: Lorenzo Morello, Giuseppe Pia, Lorenzo Rosti Rossini, Andrea Tonoli
Xuất bản: Netherlands: Springer ScienceBusiness Media BV, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
The Automotive Body. Vol.I - Components Design
Tác giả: Lorenzo Morello, Giuseppe Pia, Lorenzo Rosti Rossini, Andrea Tonoli
Xuất bản: Netherlands: Springer ScienceBusiness Media BV, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Digital multimedia perception and design
Tác giả: Gheorghita Ghinea, Sherry Chen
Xuất bản: Hershey: Idea Group Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Systems analysis and design for advanced modeling methods : best practices
Tác giả: Akhilesh Bajaj, Stanisław Wrycza
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.21
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục