Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.0199998 giây)
Clinician's guide to chronic headache and facial pain
Tác giả: Gary W Jay
New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 2010 B-586
 
Microsoft excel 2010 : comprehensive
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.54
 
Encyclopedia of American history [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Facts On File, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc: 973.03
 
DISCOVERING COMPUTERS 2011 : LIVING IN A DIGITAL WORLD: COMPLETE.
Tác giả: GARY B SHELLY
BOSTON: COURSE TECHNOLOGY, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004
 
HTML5 and CSS : complete
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MS: Course Technology Cengage, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.74
 
Discovering computers 2000 : concepts for a connected world
Tác giả: 
Cambridge Mass: Course Technology, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004
 
HTML5 and CSS : comprehensive
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MA: Course Technology Cengage, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Microsoft Office 2010 : advanced
Tác giả: Gary B Shelly
Boston MA: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.369
 
Microsoft Publisher 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly
Australia United Kingdom: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 686.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục