Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 309 kết quả
ASP.NET AJAX programmer's reference with ASP.NET 2.0 or ASP.NET 3.5
Tác giả: Shahram Khosravi
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Learning Android [electronic resource]
Tác giả: Marko Gargenta
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
ASP.NET 4 social networking [electronic resource] : a truly hands-on book for Microsoft ASP.NET 4 developers
Tác giả: Atul Gupta
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Pro Telerik ASP.NET and Silverlight Controls : Master Telerik Controls for Advanced ASP.NET and Silverlight Projects
Tác giả: Paz José Rolando Guay
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Visualizing the semantic Web : XML-based Internet and information visualization
Tác giả: Chaomei Chen, Vladimir Geroimenko
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Programming WPF
Tác giả: Chris SellsIan Griffiths, Chris Sells
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
MCSE : planning and maintaining a Windows server 2003 network infrastructure : exam 70-293 : study guide & DVD training ...
Tác giả: Martin Grasdal, Michael Cross, Laura E Hunter
Xuất bản: Rockland MA: Syngress Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
JavaScript programmer's reference
Tác giả: Cliff Wootton
Xuất bản: Birmingham UK: Wrox Press Ltd, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Programming Android
Tác giả: Zigurd R Mednieks
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
ASP.NET 2.0 for dummies
Tác giả: Bill Hatfield
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 

Truy cập nhanh danh mục