Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 74 kết quả
What I believe
Tác giả: Bertrand Russell
Xuất bản: London: Kegan Paul Trench Trubner, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Tractatus logico-philosophicus
Tác giả: Ludwig Wittgenstein, Brian McGuinness, David Francis Pears
Xuất bản: New York: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Unended quest : an intellectual autobiography
Tác giả: Karl R Popper
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
The Cambridge companion to Berkeley
Tác giả: Kenneth Winkler
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Metaphysics and the philosophy of mind
Tác giả: Anscombe Gertrude Elizabeth Margaret
Xuất bản: Oxford Oxfordshire: B Blackwell, 1981
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
The Cambridge companion to Adam Smith
Tác giả: Knud Haakonssen
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Darwin [electronic resource]
Tác giả: Tim Lewens
Xuất bản: London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
The philosophy of John Locke : new perspectives
Tác giả: Peter R Anstey
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Selected philosophical themes
Tác giả: Ernest Gellner
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 
Hume's naturalism
Tác giả: H O Mounce
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  192
 

Truy cập nhanh danh mục